Apeluri

 

 

 

PRIMUL APEL EXPIRAT LA: 06.05.2020, 16.00.

————————————————————————

 

I. APEL DE FIȘE DE PROIECTE ​POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1

 

Asociația Grup de Acțiune Locală” Sepsi” din Sfântu Gheorghe, jud. Covasna lansează primul apel de fișe de proiecte la nivel local în scopul atingerii obiectivelor de tip POR din Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe.

Denumirea axei prioritare:
AP9​- Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban.
Prioritatea de investiții 9.1: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.
Obiectiv Specific OS9.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate.

 

Intervenții lansate:
I1 – Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate-modernizare străzi și extindere utilități publice
I2 – Amenajări ale spaţiului urban degradat al comunităţii defavorizate
I3 – Infrastructura de locuire
I4 – Infrastructura de educaţie
I5 – Infrastructura de sănătate, servicii sociale

 

Tipul apelului:
Apelul de proiecte este un apel competitiv de tip POR, cu depunere prin sesiuni periodice, care se adresează actorilor locali sau altor beneficiari care propun proiecte care vor fi implementate în zona de acoperire SDL Sfântu Gheorghe.

 

Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00.

Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, 16.00.

Locul și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiecte:
Dosarul fișei de proiect se depune la sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr.4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00.
Dosarul poate fi depus personal sau prin poștă. Proiectul se depune până la data şi ora limită anunțate în apelul de selecție, indiferent de modalitatea de depunere.

 

Valoarea apelului:
Valoarea totală a apelului este 4.500.000,00 Euro, respectiv 21.381.750,00 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii octombrie 2019 și anume 1 Euro = 4,7515 RON.

 

Datele de contact unde se pot obține informații detaliate:
Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr.4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00.
E-mail: gal.sepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 0022.

 

 

Documentație:

 

 

 

 

 

II. APEL DE FIȘE DE PROIECTE POCU/GALSEPSI/2020/5/01/OS 5.1

 

Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi” din Sfântu Gheorghe, Covasna lansează primul apel de fișe de proiecte la nivel local în scopul atingerii obiectivelor de tip POCU din Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe.

 

Denumirea axei prioritare: AP 5 – POCU / PI 9.vi/ OS 5.1.
Axa prioritară 5: Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității.
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare.
Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității.
Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.

 

Intervenții lansate:
I1 – Ocupare: creșterea gradului de acces și de menținere pe piața muncii prin proiecte (inclusiv pilot) care vizează furnizarea de servicii într-un mod integrat la nivelul comunității, care include măsuri de consiliere, ocupare și formare a forței de muncă, inclusiv alfabetizare.
I2 – Educație: activități integrate în domeniul educației privind sprijinirea creșterii accesului și a participării la educație prin: – educație timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar; prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii.
I3 – Acces la servicii: activități de furnizare de servicii sociale, medicale, medico-sociale, juridice etc.
I4 – Imagine publică: promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării.
I5 – Comunitate: acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate, campanii de conștientizare și vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie și-sau excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate.

 

Rezultatul așteptat:
1000 de persoane din comunități marginalizate, aflate în risc de sărăcie și excluziune socială beneficiază de servicii integrate, iar numărul persoanelor aflate în risc de sărăcie și excluziune socială se reduce cu 600.

 

Tipul apelului:
Apelul de propuneri de proiecte este un apel competitiv, cu depunere în termenul stabilit de Ghidul specific, fiind primul dintr-o serie de maximum de trei apeluri de proiecte. Seria de apeluri va fi considerat închis la data contractării întregii sume alocate, dar nu mai târziu decât august 2020.

 

Data lansării apelului: 23.03.2020, ora 9.00.
Data limită de depunere a fișelor de proiecte: 06.05.2020, 16.00.

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune fișele de proiecte:
Dosarul fișei de proiect se depune la sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal 520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00. Dosarul poate fi depus personal sau prin poștă. Proiectul se depune până ladata şi ora limită anunțate în apelul de selecție, indiferent de modalitatea de depunere.

 

Valoarea apelului:
Valoare totală a apelului este 2.125.00,00 Euro, respectiv 10.045.087,5 lei, reprezentând contravaloarea în lei la cursul Infoeuro aferent lunii septembrie 2019 și anume 1 Euro = 4,7271 RON. Valoarea totală cuprinde suma de max. 9.567.650,4 lei pentru activitățile prinicipale 1-6 din Ghidul specific, cu excepția Subactivității 2.2., respectiv suma maximă de 477.437,1 RON pentru Subactivitatea 2.2.

 

Datele de contact unde se pot obține informații detaliate:
Personal: sediul secundar al Asociației GAL Sepsi, județul Covasna la Sfântu Gheorghe, cod poștal520064, str. Presei, nr. 4, Incubatorul de Afaceri, camera 12, zilnic între orele 9.00 şi 16.00.
Email:galsepsi@gmail.com
Telefon: 0744 379 002.

 

 

Documentație:

Apel de fișe de proiecte POCU OS5.1
Ghidul solicitantului.

Anexa 1. – Definițiile indicatorilor.

Anexa 2. – Model grilă conformitate administrativă și eligibilitate proiecte

Anexa 3. – Model grilă de evaluare și selecție tehnico-financiară

Anexa 4. – Declarație privind asumarea responsabilității sustenabilității

Anexa 5. – Informații generale si exemple privind combaterea segregării

Anexa 6. – Contract de subvenție

Anexa 7. – Instrucțiuni orientative pentru completarea cererii de finanțare

Anexa 8. – Schema de ajutor de minimis

Anexa 9. – Model cadru fișă de proiecte pentru Programul Operational Capital Uman (POCU)

Anexa 10. – Buget POCU

Anexa 11. – Acord de parteneriat

Anexa 12A. – Lista anexelor obligatorii / Lider

Anexa 12B. – Lista anexelor obligatorii / Parteneri.

 

Corrigendumuri avizate:
CORRIGENDUM NR.1
CORRIGENDUM NR.2
Corrigendum Anexa 1 Definițiile indicatorilor OS 5.1
Corrigendum Anexa 3 Model grilă de evaluare și selectie tehnico financiară POCU
Corrigendum Anexa 10 Buget POCU.