Helyi fejlesztési terv

 

 

Az EU Közösségvezérelt helyi fejlesztési mechanizmusának keretében (román megfelelője DLRC – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității, angolul CLLD – Community Led Local Development) a 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú városok mélyszegénység és társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett – marginalizált közösségeinek igényeire szabva, azok felzárkóztatását és integrálását elősegítendő, a pályázó egy helyi akciócsoportok (Grup de Acțiune Locală – GAL) egy projektcsomagot tartalmazó Helyi fejlesztési tervet – vagy sratégiát (Strategia de Dezvoltare Locală – SDL) dolgoznak ki. Ez a helyi viszonyoknak megfelelően egy vagy több leromlott városrészt is lefedhet. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület – GAL Sepsi – által elkészített, Sepsiszentgyörgy települését lefedő stratégiájában három fejlesztésre szoruló, halmozottan hátrányos övezetet azonosított. Ezeket a településrészeket leromlott városi területeknek, románul zone urbane marginalizate-nak, így röviden ZUM-nak nevezik. A három sepsiszentgyörgyi övezet a következő:

 • Őrkő (ZUM 1);
 • Csíki negyed (ZUM 2);
 • Szépmező (ZUM 3).

A Helyi fejlesztési tervben található projektcsomag célja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat e három övezetében, vagy célterületén (ZUM 1 Őrkő; ZUM 2 Csíki negyed; ZUM 3 Szépmező) csökkentse a mélyszegénységet és a társadalmi kirekesztettség hatásait. A beavatkozás az itt élő lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, a lakó- és gazdasági környezet fejlesztését és fellendítését szorgalmazza.

 

Módszertan

 

A felsorolt három célterületen a Helyi fejlesztési terv elkészítését egy átfogó előtanulmány, szociológiai terepkutatás és adatfelmérés előzte meg. Az Őrkő és a Szépmező esetében 2017 novemberében összesen 245 kérdőívet töltöttek ki: 188-at az Őrkőn, 57-et a Szépmezőn. A mintavétel tekintettel volt a lakosság etnikai összetételére, és elsősorban a háztartások életfeltételeit mérte fel. A kérdőíves felmérést 8 fókuszcsoportos foglalkozással, 4 csoportos interjúval, és zónánként egy-egy mélyinterjúval egészítették ki. Ezt követően a tudományos terepkutatás eredményeit összevetették a helyi közintézmények és az Országos Statisztikai Intézet idevágó adataival.

A Csíki negyedben 2016 május 7-17 között került sor egy hasonló terepkutatásra. A mintavételbe bekerült minden 15. évét betöltött lakos – összesen 100 darab háztartást vizsgáltak meg. A kérdőíves adatfelvevés eredményeit 4 csoportos interjúval és 6 egyén mélyinterjúval árnyalták. Emellett – akárcsak korábban az Őrkőn és Szépmezőn végzett kutatásnál – az eredményeket ez esetben is összevetették, illetve kiegészítették a statisztikai intézet és a helyi közintézmények adatsoraival.
Az esettanulmányok struktúrája a következőppen néz ki:

 • Az övezet (ZUM) részletekbe menő demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzőinek a leírása;
 • A mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők igényeinek azonosítása és elemzése;
 • A legégetőbb infrastrukturális, lakhatási, oktatási és munkapiaci problémák azonosítása, a háztartások jövedelem-szintjének elemzése (jövedelem és költségek), az állami szolgáltatásokhoz való hozzáférés összehasonlítása, valamint a közösségi hálózatok felmérése.

Az így megszerzett és elemzett adatok alapján a Helyi fejlesztési tervben, stratégiában szereplő városi övezetek verifikált módon, megalapozottan lettek leromlott városi területekké minősítve.

 

A Közösségvezérelt helyi fejlesztés fő finanszírozási forrásai

 

Az elkészített Helyi fejlesztési terv az előzetes tanulmányban azonosított problémákra vonatkozóan többféle, egymást kiegészítő intézkedéscsomagot tartalmaz, avagy multiszektoriális és integrált beavatkozásokat, konkrét befektetéseket irányoz elő. Amiatt pedig, hogy többféle fejlesztési formát és típust foglal magába, a program finanszírozása, így a hozzárendelt források is több pilléren állnak.

 

A Regionális Operatív Program (Program Operațional Regional – POR) 9-es prioritási tengelyéből az infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozzák:

 • Úthálózat modernizálása;
 • Víz- és csatornahálózat kiépítése;
 • Közterek kialakítása és felújítása;
 • Lakhatási infrastruktúra – szociális lakások építése és felújítása;
 • Egészségügyi, beteggondozási és szociális szolgáltatások működtetéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra kialakítása az Integrált Közösségi Központokban;
 • Oktatási intézmények infrastruktúrájának kiépítése és felújítása – óvodák;
 • Középületek építése (Integrált Közösségi Központok), felújítása, illetve ufnkciójuk bővítése – alkalmassá téve azokat közösségi, kulturális, rekreációs és sporttevékenységek befogadására is.

 

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (Program Operațional Capital Uman – POCU) 5.1-es célkitűzései alapján az úgynevezett “soft”, vagyis “puha” beavatkozásokat fedezik. Ezek a következőek:

 • Oktatás – az oktatáshoz való hozzáférés és részvétel növelése a bölcsődétől, az általános osztályokon át a középiskoláig, “Második esély” programok indítása, a korai iskolaelhagyás megelőzése;
 • Foglalkoztatás – a munkaerő-piacra való belépés ösztönzése és segítése különböző mentori, munkaközvetítői, tanácsadói tevékenységekkel, munkahelyek szubvencionálásával, munkatapasztalat-szerző programok támogatásával (ipari tanulók, szakmai gyakorlatok, inas programok), a vállalkozói szellem és a cégalapítás, valamint az önfoglalkoztatás ösztönzésével;
 • A szociális szolgáltatói hálózat kiépítése és fejlesztése (szociális gondozás, szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, idős- és beteggondozás stb.);
 • Az esélyegyenlőség promoválása, a társadalmi kirekesztettség és a hátrányos megkülönböztetés visszaszorítása.

 

A GAL Sepsi által kidolgozott Helyi fejlesztési terv tehát egy 6 évre előirányzott projekt- és intézkedés-listát tartalmaz, amely két nagy területen és nyolc témában kíván beavatkozni Sepsiszentgyörgy három, halmozottan hátrányos lakónegyedében. A két nagy terület az infrastruktúra (hard-kemény) és a humán erőforrás (soft-puha). Az előbbit a POR-ból, utóbbit pedig a POCU-ból finanszírozzák, ezt egészíti ki a GAL Sepsi saját forrásából finanszírozott közösségszervező és tudás-infúzió jellegű beavatkozásai. A nyolc téma, vagy inkább intézkedési kategória pedig, amelyek kombinálják a két fejlesztési kategóriát (hard és soft beavatkozásokat) a következők:

 

I1. Közlekedési infrastruktúra és közművesítés

 • úthálózat kiépítése és korszerűsítése (ZUM 1: az úthálózat modernizálása);
 • víz- és csatornahálózat kiépítése és korszerűsítése (ZUM 1);
 • felelős és biztonságos közlekedésre való nevelés (ZUM 1);

6 év, 515 205 euró.

 

I2. Közterületrendezés

 • zöldövezetek, közterek kialakítása és rehabilitálása (ZUM 1, 3);
 • rekreációs és szabadidős zöldövezetek, játszóterek kialakítása (ZUM 1);
 • köztisztaságra és felelős köztulajdon-használatra való nevelés (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 35 613 euró.

 

I3. Lakhatás

 • szociális lakások építése (ZUM 1);
 • szociális lakások felújítása (ZUM 3);
 • lakóépületek tulajdonjogi rendezése (ZUM 1);
 • lakótársulás létrehozása (ZUM 3);

6 év, 1 606 830 euró.

 

I4. Foglalkoztatás és esélyegyenlőség  

 • integrált foglalkoztatási intézkedések: tájékoztatás, mentorálás és szaktanácsadás a munkakeresésben (ZUM 1, 2, 3);
 • munkaközvetítés (ZUM 1, 2, 3);
 • felnőtt szakoktatás (ZUM 1, 2, 3);
 • a vállalkozó kedv serkentése, akár egyéni vállalkozás alapításához szükséges tanácsadás és mikrohitelek nyújtása (ZUM 1, 3);
 • a marginalizált közösségekből származó személyeket alkalmazó vállalkozások támogatása (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 1 000 000 euró.

 

I5. Oktatás

 • oktatási intézmények építése (ZUM 1);
 • továbbképző a pedagógusok számára (ZUM 1, 2, 3);
 • az általános és a középiskolai oktatásban “Második esély” program a korai iskolaelhagyás megelőzéséért (ZUM 1, 2, 3);
 • alfabetizáló oktatási programok (ZUM 1, 2, 3);
 • “Nyári óvoda” program indítása (ZUM 1, 2, 3);
 • iskola utáni mentori programok (ZUM ZUM 1, 2, 3);
 • szülői képzés és tanácsadás (ZUM 1, 2, 3);
 • felvilágosító és tudatosító kampányok az iskolai szegregáció és az iskolaelhagyás ellen (ZUM 1, 2, 3);
 • intézkedéscsomag az oktatási szegregáció és a hátrányos megkülönböztetés ellen (ZUM 1, 2, 3)

6 év, 1.300.817 euró.

 

I6. – Egészségügyi és szociális szolgáltatások

 • vizesblokk építése (ZUM 1);
 • Integrált Közösségi Központ, többfunkciós közösségi házak építése/korszerűsítése/bővítése, hogy helyszínéül szolgáljanak a kiépítendő alapvető szociális szolgáltatásoknak (ZUM 1, 2, 3);
 • oktatási foglalkozás gyerekek és fiatalok számára (ZUM 1, 2, 3);
 • információs és tanácsadói szolgáltatás felnőttek számára (ZUM 1, 2, 3);
 • közösségfejlesztési programok (ZUM 1, 2, 3);
 • idős-, beteg- és szociális gondozás (ZUM 1 ,2, 3);
 • egészségügyi gondozás, elsősegélynyújtás (ZUM 1, 2, 3);
 • jogi segítségnyújtás a hivatalos papírok, okiratok beszerzéséhez (ZUM 1);

6 év, 2.238.368 euró.

 

I7. Közösségfejlesztés: társadalmi kohézió erősítése

 • pártfogói, facilitátori programok a helyi közösség önszerveződése, a helyi társulások és együttműködések előmozdításáért (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 20.000 euró.

 

I8. Közmegítélés: a közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése

 • felvilágosító és tájékoztató kampányok a célcsoportok felkészítésére a deszegregációs folyamatok előkészítéséhez (ZUM 1, 2, 3);
 • tájékoztató és érzékenyítő kampányok a helyi médiában;
 • felelősségteljes, közügyek és közösségi problémák iránti érzékeny polgári attitűdre való nevelés (ZUM 1, 2, 3);
 • közösségszervezés (ZUM 1, 2, 3);
 • közmeghallgatások és konzultációk szervezése (ZUM 1, 2, 3);
 • fellépés a hátrányos megkülönböztetéssel szemben (ZUM 1, 2, 3);
 • a periférikus lakónegyedek közmegítélésének javítása (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 15.000 euró.

 

 

Össz: 7.106.841 euró, esetenkénti önrésszel együtt.