Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület

 

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület (röviden: GAL Sepsi)  2017 októberében alakult azzal a céllal, hogy a Regionális Fejlesztési, Közigazgatási és Európai Alapok Minisztériumánál meghirdetett támogatási kiíráson pályázatot nyújtson be. A GAL Sepsi egy non-profit, nemkormányzati szervezet, megbizatása pedig, hogy csökkentse a mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők számát Sepsiszentgyörgy leromlott városi területein, az életminőség és az életkörülmények javításával, a társadalmi kohézió erősítésével.

 

Célkitűzéseink:

  1. feltérképezni és bekacsolódni a különböző helyi területfejlesztési projektekbe, így például, de nem kizárólag a Közösségvezérelt helyi fejlesztés (DLRC – Programul Operational Regional Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, vagy angol nyelven CLLD – Community-led Local Development) kínálta programba, abból a célból, hogy Sepsiszentgyörgy városa is alkalmazhassa, lehívja és hasznosítsa a felzárkóztató pályázati forrásokat a mélyszegénység és a társadalmi kirekesztettség jelenségeinek mérséklésére;
  2. azonosítani és bemutatni a Helyi fejlesztési tervben a leromlott városi területek földrajzi, környezeti, építészeti és kulturális jellemzőit. Felmérni és kielemezni a társadalmi kirekesztettség és mélyszegénység kockázatának kitett lakosság problémáit és szükségleteit a stratégia három övezetében;
  3. azonosítani a nevezett övezetek lakosságának alapszükségleteit az infrastruktúra, a lakhatás, az oktatás, a foglalkoztatás, a háztartások jövedelme és kiadása, a kiskorúak oktatása, szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése, a lokális közösségi kapcsolatháló és a közmegítélés paraméterei mentén;
  4. a Helyi fejlesztési terv kidolgozása és végrehajtásának felügyelete;
  5. bekapcsolódni a Regionális Operatív- és az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programokba (POR és POCU) az alapvető célkitűzések megvalósítása érdekében.

 

A Sepsi GAL Egyesület másodlagos, de nem kevésbé fontos célja összefogni és támogatni azokat a kezdeményezéseket, amelyek nagy számba ugyan, de néha párhuzamosan, az Őrkői romák helyzetének, valamint a Csíki negyedi és Szépmezői szegregált csoportok életének javítására irányulnak, valamint újabb fejlesztéseket kezdeményezni, és szakértő csoportokkal közösen megvalósítani őket.

 

Kontextus: Közösségvezérelt helyi fejlesztés

 

A Közösségvezérelt helyi fejlesztés (DLRC – Programul Operational Regional Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii, vagy angol nyelven CLLD – Community-led Local Development) középpontjában az alulról építkező közösségi fejlesztés koncepciója áll. Lényegi jellemzője – akárcsak a LEADER programnak, hogy egy közösség tagjai helyi partnerségeket alakítanak ki, minek keretében integrált fejlesztési tervet dolgoznak ki, majd hajtanak végre. A mechanizmus két főbb szakaszból áll:

  • Helyi fejlesztési stratégia kidolgozása és új helyi akciócsoport (GAL) létrehozása / már meglévő helyi akciócsoport adaptálása a közösségvezérelt helyi fejlesztés mechanizmusának követelményeihez;
  • A kiválasztott és jóváhagyott fejlesztési stratégiákhoz kapcsolódó intézkedéscsomag / integrált projektek jóváhagyása és előterjesztése a projektek támogatását biztosító Irányító Hatóságok felé (AM POCU, AM POR).

A Közösség által irányított helyi fejlesztés a következő célt szolgálja: a kirekesztett közösségekhez tartozó, mélyszegénység és társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett személyek számának csökkentése azokban a városokban, amelyeknek népessége meghaladja a 20.000 főt, különös tekintettel a roma/cigány lakosságra. A projektcsomagot tartalmazó Helyi fejlesztési terv – vagy stratégia – a helyi igényeknek megfelelően egy – vagy több szegregált városrészt is lefedhet.

 

Megalakulás és pályázat:

 

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület, vagy röviden GAL Sepsi Egyesület, ahol a GAL egy, a Leader programok mintájára alkotott betűszót jelent (Grup de Acțiune Locală – Helyi Akciócsoport) 2017 októberében alakult azzal a céllal, hogy az Európai alapok, Regionális fejlesztés és közigazgatási minisztérium pályázatán indulhasson. A pályázat tárgya, ami egyben az Egyesület célja is a hátrányos helyzetű, leromlott városi területek rehabilitálása, az itt mélyszegénységben és kirekesztettségben élő lakosok felzárkóztatása.

 

Az egyesület hat alapító taggal indult: Sepsiszentgyörgy önkormányzata, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat sepsiszentgyörgyi szervezete, az “ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület, az “AMENKHA” Romák Egyesülete, a Gyulafehérvári „CARITAS – Szociális gondozás” szervezet sepsiszentgyörgyi fiókja és a FEMILD BAUINVEST Kft. Később ez a szám 9-re bővül, a TEGA RT. és két személy csatlakozásával, Albert Andrea a Csíki negyed, illetve Fejér Imre a Szépmező lakóközösség képviselőjeként. A helyi akciócsoport 2019 végétől éri el a tagság jelenlegi, végleges számát, a sepsiszentgyörgyi polgármesteri hivatal alárendeltségébe tartozó Szociális Támogatási Igazgatóság (DAS) csatlakozásával.

 

Helyi pályáztatási folyamat

 

Az a pályázati forrás, ami a sikeres projekt nyomán megnyílt a helyi akciócsoportok számára, igazából egy három lépcsős pályáztatási folyamatot jelent. A három lépcsőből kettő már lejárt:

  1. 2017 elején hirdettek kiírást a települések számára, hogy létrehozzanak helyi akciócsoportokat és pályázzanak a Helyi fejlesztési terv elkészítéséhez szükséges finanszírozási keretért. A pályázaton indult, de nem nyert Sepsiszentgyörgy. Ennek ellenére az Önkormányzat úgy döntött, hogy megalapítja a GAL-t és önerőből elkészítteti a stratégiát, majd pályázik vele. Ebben egy  marosvásárhelyi szakértői csapat segített, csatolmánnyal együtt mintegy 868 oldalas dokumentációt állítva össze.
  2. A Helyi fejlesztési tervet november 28-án, az országban elsőként nyújtottuk be a minisztériumhoz, és az első értékelés után az előkelő 7. helyet foglalta el, elnyerve a lehívható keret felső korlátját, a 7 millió eurót.
  3. A harmadik lépcső a helyi pályáztatási folyamatot öleli fel, ami a helyi pályázatok kiírását jelenti a Helyi fejlesztési tervben előirányzott költségvetési tételeknek megfelelően (plusz önrész). A pályázatokat a GAL Sepsi hirdeti meg, a Helyi fejlesztési tervben szereplő célkitűzések – és a rájuk szabott intézkedések végrehajtására. A pályázati dokumentáció kidolgozásától a meghirdetéséig, a pályázatok befogadásán át az elbírálók kijelöléséig, de a pályázatok kiértékeléséig is – az egész folyamatot az akciócsoport menedzseli.

 

A helyi fejlesztéseket felügyelete mellett a helyi pályázati folyamatot is monitorizálják az Irányító hatóságok (AM POR, AM POCU), mi több, az egyesület által nyertesnek javasolt pályázatokat felül is bírálhatják. Az IH által is nyertesnek nyilvánított pályázók ezt követően egy online rendszerbe töltik fel pályázataikat, és majd csak ezután kötnek velük szerződést, és utalják át a megítélt támogatást. Ez azt jelenti, hogy a SEPSI GAL nem rendelkezik semmilyen módon a pályázati pénzösszegek felett, a nyertesekkel közvetlenül a minisztérium köt szerződést, vagyis a pénz a GAL Sepsitől függetlenül kerül hozzájuk.

 

Pályázhatnak önkormányzatok, civil szervezetek, vállalkozások, felnőttképzést végző szervezetek is, még akkor is, ha az adott akciócsoportnak a tagjai. Ekkor viszont nyilván már nem vehetnek részt az elbírálásban, a pályázati háttérmunkában.

 

Költségvetési keret

 

A szerződéskötést követően minden egyesület lehívja a működési költségét hat évre – a 2018-2023 időszakra, majd az ezt követően dolgozza ki a helyi pályáztatási rendszert. A GAL Sepsi Egyesület önálló költségvetése csupán a Emberi Erőforrás OP-ből támogatandó beavatkozások összköltségvetésének 15%-át jelenti: 375.000 eurót. Ez az összeg a működési költségek leírására elegendő, és ez az egyetlen összeg, amely fölött a finanszírozási szerződés aláírása után (2018 szeptember) a GAL Sepsi akciócsoport közvetlen módon rendelkezik.

 

 

MYSMIS kód: 123211.