Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)

 

Asociația Grupul de Dezvoltare Locală Sepsi s-a înfiinţat cu scopul realizării și implementării a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) prin mecanismul de Dezvoltare Locală aflată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). Pe teritoriul de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), arie ce este aproape identică cu raza Municipiului Sfântu Gheorghe, au fost identificate trei zone urbane marginalizate (ZUM), zone în care parteneriatul GAL Sepsi propune și intenționează să implementeze intervențiile incluse în Strategie:

 • ZUM 1 Őrkő;
 • ZUM 2 Cartierul Ciucului (o parte semnificativă a acestuia, inclusiv locuințele sociale din str. Lunca Oltului);
 • ZUM 3 Câmpul Frumos.

Obiectivul general a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în cele trei zone urbane marginalizate (ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos), prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și stimularea vieții economice. SDL-ul conține un plan de acțiune a cărui obiective și intervenții sunt categorizate pe: infrastructură, spații publice urbane, locuire, ocupare, educație, acces la servicii, creșterea coeziunii sociale și imagine publică.

 

Studiul de referință – metodologia de analiză a SDL

 

Baza empirică a Strategiei de Dezvoltare Locală este în Studiul de referinţă – analiză sociologică a populaţiei de pe aria de intervenție a SDL, ce a fost realizată în două etape. Prima în luna mai 2016, iar a doua în noiembrie a anului 2017. În Cartierul Ciucului (ZUM 2) sondajul sociologic (cu metodologie mixtă: cvalitativ și cantitativ) s-a desfășurat între 7-17 mai 2016, pe un eşantion reprezentativ în rândul locuitorilor care au împlinit vârsta de 15 ani. De asemenea, conform metodologiei mixte, au fost realizate în cadrul aceași cercetări un număr de 4 interviuri de grup și 6 interviuri individuale, pentru o cunoaștere mai profundă a circumstanțelor sociale caracteristice zonei.

Apoi în noiembrie 2017 s-a desfășurat al doilea studiu empiric (cu metodă mixă) în gospodăriile a cartierelor Őrkő și Câmpul Frumos (245 pe număr, 188 în ZUM 1 și 57 în ZUM 3). Eșantionarea a ținut cont de compoziția etnică a familiilor rezidente (maghiară, română şi romă), iar sondajul – pe lângă colectarea informaților de bază a familiilor – a pus accentul asupra condițiilor de locuit și trai, scopul fiind identificarea nevoilor de bază a acestora. De asemenea, au fost realizate în cadrul cercetării sociologice un număr de 8 focus grupuri, 4 interviuri de grup şi 1 interviu în profunzime în zonele respective, propunând o evaluarea colectivă și subiectivă a perspectivelor și atitudinelor de viața în cartier.

 

Structura Studiului de referință:

1. descrierea amănunțită caracteristicilor demografice și socio-economice a fiecărei zone distincte;
2. identificarea și analiza nevoilor persoanelor și familiilor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (pe fiecare zonă);
3. identificarea și analiza principalelor probleme cu care se confruntă populația în fiecare zonă distinctă, cu accent pe problemele legate de infrastructură și locuire, educație și statutul ocupaţional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), rețelele şi relaţiile sociale la nivelul comunităţii, relaţiile externe a comunității (cu populația din afara zonelor marginalizate din oraș, cu instituțiile și serviciile publice locale).

 

După finalizarea Studiului de referință, în mod complementar au fost solicitate și analizate bazele de dată a autorități locale, precum şi a Institutului Național de Statistică (INS). Astfel rezultatele analizei sociologice au fost corelate și verificate – atât în contextul regional cât și în cel național. Rezultatele studiului au confirmat statutul cele trei zone din Sfântu Gheorghe – conform criteriilor naționale – ca fiind Zone Urbane Marginalizate (ZUM).

 

Principalele surse de finanțare a programului DLRC

Intervențiile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) cu scopul abordării problemelor analizate și identificate în Studiul de Referință sunt multisectoriale și integrate, iar investițiile și sursele de finanțare complementare.

În data de 29 septembrie 2020, Adunarea Generală a Asociaților GAL Sepsi a aprobat modificarea SDL, ceea ce a fost efectuată în urma consultării multiple cu comunitatea locală și cu potențialii beneficiari. În continuare se găsesc informațiile revizuite din SDL modificată. 

Din Programul Operațional Regional (POR Axa Prioritară 9) se vor finanța investițiile în

 • I3A. Infrastructura de locuire – componenta construirea locuințelor sociale;
 • I5. Infrastructura de servicii sociale, medicale, medico-sociale – componenta construirea și dotarea centrelor comunitare integrate medico/sociale;
 • I4. Infrastructura de educație – construirea/reabilitarea/modernizarea de unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli etc.);

Din alte fonduri, dar referitor la dezvoltarea infrastructurală, se vor finanța investițiile în:

 • I1. Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate: reabilitarea/modernizarea utilităților publice apă-canalizare;
 • I2. Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate: crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane;
  • I2A. reabilitarea/modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale;
  • I2B. construirea de spații urbane de recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar și pentru restul orașului;
 • I3B. Infrastructura de locuire – componenta reabilitare locuințe aflate în proprietate publică;
 • I4. Infrastructura de educație – construirea/reabilitarea/modernizarea de unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli etc.);
 • I5B. Infrastructura de servicii sociale, medicale, medico-sociale – componenta reabilitarea și dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale;

Din Programul Operațional Capital Uman (POCU Axa prioritară 5) se vor finanța măsurile soft în domeniile

 • I6. Ocuparea forței de muncă și combaterea discriminării: măsuri de sprijin pentru  găsirea unui loc de muncă / campanii de informare și conștientizare pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile marginalizate și combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare;
 • I7. Educație și combaterea discriminării:  sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație / educație timpurie la nivel ante-preșscolar și preșcolar / învățământ primar și secundar, inclusiv programe de a Doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii / campanii de informare și conștientizare care vizează desegregarea școlară, combaterea abandonului școlar;
 • I8. Dezvoltarea și furnizarea de servicii (sociale/medicale/medico-sociale) și acordării de asistență juridică pentru reglementări acte prin dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale) și prin activități de asistență juridică pentru reglementări acte;
 • I9. Creșterea coeziunii sociale și prevenirea și combaterea discriminării: acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate / campanii de conștientizare în vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială.

Din fonduri proprii ale GAL Sepsi se vor finanța investițiile în:

 • I10A. Creșterea gradului de responsabilitate în rândul comunității marginalizate: campanie de conștientizare privind siguranța rutieră;
 • I10B. Creșterea gradului de responsabilitate în rândul comunității marginalizate: activități de animare a persoanelor care locuiesc în zonele urbane marginalizate;
 • I10C. Creșterea gradului de responsabilitate în rândul comunității marginalizate: activități de dezvoltare a spiritului comunitar asociativ.

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este finanțată din trei surse: pe lângă fondurile accesibile din cele două programe operaționale: Program Operațional Capital Uman (POCU) și Program Operațional Regional (POR) putem vorbi și de contribuția statului român – complementar fondurilor europene, și despre sursele proprii al Asociației Grup de Acțiune Locală Sepsi. Intervențiile pot fi categorizate pe 8 teme principale – obiective specifice (OS), care sunt următoarele:

OS1. Infrastructură
Dezvoltarea infrastructurii de bază în zonele urbane marginalizate ale municipiului Sfântu Gheorghe prin:

 • reabilitarea, modernizarea utilităților publice (apă, canal) (ZUM 1);
 • campanie de conștientizare privind siguranța rutieră (ZUM 1);

6 ani, 445.191,43 de euro.

 

OS2. Spații publice urbane
Dezvoltarea funcțională a spațiilor publice urbane pentru îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile prin:

 • amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate: crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane (ZUM 1, 3);
 • reabilitarea și modernizarea zone verzi neamenajate, terenuri abandonate, zone pietonale și comerciale (ZUM 1);
 • construirea de spații urbane de recreere și petrecere a timpului liber pentru comunitate, dar și pentru restul orașului (ZUM 1)
 • activități de animare a persoanelor care locuiesc în zonele urbane marginalizate (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 35.613 de euro.

 

OS3. Locuire
Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune prin:

 • construirea locuințelor sociale (ZUM 1);
 • reabilitarea locuințelor aflate în proprietate publică (ZUM 3);
 • activități de asistență juridică pentru reglementări acte (ZUM 1);
 • activități de dezvoltare a spiritului comunitar asociativ (ZUM 3);

6 ani, 3.914.654,49 de euro.

 

OS4. Ocupare
Dezvoltarea resurselor umane și creșterea ocupării prin:

 • măsuri de sprijin pentru găsirea unui loc de muncă (ZUM 1, 2, 3);
 • campanii  de informare şi conștientizare pentru integrarea pe piaţa muncii a persoanelor din grupurile marginalizate şi combaterea discriminării la locul de muncă, inclusiv la angajare (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 1.000.000 de euro.

OS5. Educație
Îmbunătățirea nivelului de educație al populației din comunitățile marginalizate prin:

 • construirea/reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli – ZUM 1, 3)
 • educație timpurie de nivel ante-preșcolar si preșcolar (ZUM 1, 2, 3);
 • învățământ primar și secundar inclusiv a doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii (ZUM 1, 2, 3);
 • campanii de informare și conștientizare care vizează desegregarea școlară, combaterea abandonului școlar (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 1.944.413,68 de euro.

 

OS6. Acces la servicii

Creșterea accesului persoanelor din comunităţile defavorizate la servicii medicale, sociale, comunitare, agrement și sport prin:

 • construirea și dotarea de centre comunitare integrate medico-sociale (ZUM 1)
 • reabilitarea și dotarea centrelor comunitare integrate medico-sociale (ZUM 2, 3)
 • dezvoltarea/furnizarea de servicii sociale/furnizarea de servicii sociale/medicale/ medico-sociale, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (ZUM 1, 2, 3)
 • activități de asistență juridică pentru reglementări acte (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 2.240.091,57 de euro.

 

OS7. Comunitate
Creșterea coeziunii sociale, prin:

 • acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate (ZUM 1, 2, 3);
 • campanii de conștientizare în vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune social (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 20.000 de euro.

 

OS8. Imagine publică
Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce, precum și prevenirea și combaterea discriminării prin:

 • acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate (ZUM 1, 2, 3);
 • campanii de conștientizare în vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială (ZUM 1, 2, 3);

6 ani, 15.000 de euro.

Total: 10.039.964,1 de euro, din care 7.000.000 euro finanțare nerambursabilă prin programele POR și POCU, iar 3.039.964,17 euro alte fonduri și surse proprii.