Asociația GAL Sepsi angajează specialist PR

9. septembrie 2020

În vederea implementării proiectului „Funcționare GAL Sepsi și animarea comunității vizate de SDL”, cod proiect: 123211, Asociaţia „GAL Sepsi” scoate la concurs următorul post cu timp normal de lucru 8 ore/zi: 

Denumire post: Specialist în relații publice și comunicare – 243201
Angajator: Asociaţia „Grup de Acțiune Locală SEPSI”
Locul de muncă: Sfântu Gheorghe, jud. Covasna
Termen de înscriere: 21 septembrie 2020
Data interviu: 23-24 septembrie 2020
Tip contract: C.I.M. pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă (8 ore/zi)
Data începerii activității: 4 octombrie 2020
Perioadă de probă: 90 de zile calendaristice

Atribuţiile postului:

 • Organizează și desfășoară activități pentru creșterea gradului de informare a beneficiarilor și potențialilor beneficiari și a membrilor comunității vizate de Strategia de dezvoltare locală;
 • Sprijină activitățile de comunicare (română și maghiară) referitoare la intervențiile aferente POCU/POR, inclusiv derulează activități de publicitate și informare;
 • Contribuie la organizarea de îndrumări către beneficiarii și potențialii beneficiari POCU/POR;
 • Ține legătura cu beneficiarii și potențialii beneficiari ai operațiunilor finanțate prin POCU/POR.
 • Administrează pagina web bilingvă (www.galsepsi.ro) și pagina Facebook bilingvă a asociației
 • Ține legătura cu prestatorii de servicii de web și design ai asociației
 • Ține legătura cu reprezentanții presei locale, județene sau naționale
 • Întocmește rapoarte lunare de activitate, completate cu livrabile pentru activitățile derulate în luna respectivă

Cerinţele postului:

 • studii superioare cu examen de licență – 3 ani;
 • experiență de min. 3 ani în derularea activităților sau campaniilor de comunicare/promovare;
 • abilităţi excepționale de comunicare şi de organizare;
 • sensibilitate socială;
 • competenţe de utilizare a calculatorului la nivel avansat (Ms Office, navigare pe internet);
 • cunoștințe lingvistice (gramatică, ortografie) în limba română și maghiară
 • cunoaşterea unei limbi străine;
 • abilităţi de muncă în echipă.

Cerinţe ce constituie avantaj:

 • studii superioare absolvite cu examen de licenţă în domeniul comunicării, jurnalistică, studii europene, management, resurse umane, relații publice, litere.
 • experienţă în implementarea proiectelor finanţate din fonduri nerambursabile.
 • experiență în organizarea de evenimente.

Documente necesare:

 1. cerere de înscriere la concurs formulată de către candidat;
 2. scrisoare de intenţie scrisă de mână (maxim 1 pagină);
 3. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 5. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  Atenție! Experiența de 3 ani în derularea activităților  sau campaniilor de comunicare/promovare se dovedește cu carnet de muncă, contracte de muncă, contracte de prestări servicii, contracte civile, adeverințe din partea angajatorului etc. care atestă experiența candidatului în executarea de sarcini de comunicare/promovare min. 36 de luni în total. 
 6. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-i facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. curriculum vitae (în format Europass);

Bibliografie:

www.galsepsi.ro

Strategia de Dezvoltare Locală Sfântu Gheorghe

Procesul de înscriere:

Dosarele de candidatură pentru înscrierea la concurs se depun la punctul de lucru al Asociației, în Centrul de Afaceri, str. Presei, nr. 4, camera 12, în zilele lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau la adresa de email info@galsepsi.ro

Informaţii suplimentare și bibliografia se pot solicita pe e-mail la următoarea adresă: info@galsepsi.ro.

Comisia de examinare îşi rezervă dreptul la preselecţie, respectiv organizarea unei probe practice.

Persoanele preselectate pentru interviu vor fi anunţate telefonic.


Citește si: