Strategia de Dezvoltare Locală (SDL)

 

Asociația Grupul de Dezvoltare Locală Sepsi s-a înfiinţat cu scopul realizării și implementării a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) prin mecanismul de Dezvoltare Locală aflată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC). Pe teritoriul de intervenție a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL), arie ce este aproape identică cu raza Municipiului Sfântu Gheorghe, au fost identificate trei zone urbane marginalizate (ZUM), zone în care parteneriatul GAL Sepsi propune și intenționează să implementeze intervențiile incluse în Strategie:

 • ZUM 1 Őrkő;
 • ZUM 2 Cartierul Ciucului (o parte semnificativă a acestuia);
 • ZUM 3 Câmpul Frumos.

Obiectivul general a Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) este reducerea până în anul 2023 a numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială în cele trei zone urbane marginalizate (ZUM 1 Őrkő, ZUM 2 Cartierul Ciucului, ZUM 3 Câmpul Frumos), prin îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și stimularea vieții economice. SDL-ul conține un plan de acțiune a cărui obiective și intervenții sunt categorizate pe: infrastructură, spații publice urbane, locuire, ocupare, educație, acces la servicii, creșterea coeziunii sociale și imagine publică.

 

Studiul de referință – metodologia de analiză a SDL

 

Baza empirică a Strategiei de Dezvoltare Locală este în Studiul de referinţă – analiză sociologică a populaţiei de pe aria de intervenție a SDL, ce a fost realizată în două etape. Prima în luna mai 2016, iar a doua în noiembrie a anului 2017. În Cartierul Ciucului (ZUM 2) sondajul sociologic (cu metodologie mixtă: cvalitativ și cantitativ) s-a desfășurat între 7-17 mai 2016, pe un eşantion reprezentativ în rândul locuitorilor care au împlinit vârsta de 15 ani. De asemenea, conform metodologiei mixte, au fost realizate în cadrul aceași cercetări un număr de 4 interviuri de grup și 6 interviuri individuale, pentru o cunoaștere mai profundă a circumstanțelor sociale caracteristice zonei.

Apoi în noiembrie 2017 s-a desfășurat al doilea studiu empiric (cu metodă mixă) în gospodăriile a cartierelor Őrkő și Câmpul Frumos (245 pe număr, 188 în ZUM 1 și 57 în ZUM 3). Eșantionarea a ținut cont de compoziția etnică a familiilor rezidente (maghiară, română şi romă), iar sondajul – pe lângă colectarea informaților de bază a familiilor – a pus accentul asupra condițiilor de locuit și trai, scopul fiind identificarea nevoilor de bază a acestora. De asemenea, au fost realizate în cadrul cercetării sociologice un număr de 8 focus grupuri, 4 interviuri de grup şi 1 interviu în profunzime în zonele respective, propunând o evaluarea colectivă și subiectivă a perspectivelor și atitudinelor de viața în cartier.

 

Structura Studiului de referință:

1. descrierea amănunțită caracteristicilor demografice și socio-economice a fiecărei zone distincte;
2. identificarea și analiza nevoilor persoanelor și familiilor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială (pe fiecare zonă);
3. identificarea și analiza principalelor probleme cu care se confruntă populația în fiecare zonă distinctă, cu accent pe problemele legate de infrastructură și locuire, educație și statutul ocupaţional al adulților, veniturile și cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii (publice, sociale, medicale, medico-sociale etc.), rețelele şi relaţiile sociale la nivelul comunităţii, relaţiile externe a comunității (cu populația din afara zonelor marginalizate din oraș, cu instituțiile și serviciile publice locale).

 

După finalizarea Studiului de referință, în mod complementar au fost solicitate și analizate bazele de dată a autorități locale, precum şi a Institutului Național de Statistică (INS). Astfel rezultatele analizei sociologice au fost corelate și verificate – atât în contextul regional cât și în cel național. Rezultatele studiului au confirmat statutul cele trei zone din Sfântu Gheorghe – conform criteriilor naționale – ca fiind Zone Urbane Marginalizate (ZUM).

 

Principalele surse de finanțare a programului DLRC

Intervențiile incluse în Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) cu scopul abordării problemelor analizate și identificate în Studiul de Referință sunt multisectoriale și integrate, iar investițiile și sursele de finanțare complementare.

 

Din Programul Operațional Regional (POR Axa Prioritară 9) se vor finanța investițiile în

 • Infrastructura stradală – construirea și modernizarea rețelei de drum;
 • Infrastructura de apă și canal;
 • Infrastructura de locuire – construirea/reabilitarea/modernizarea locuințelor sociale;
 • Infrastructura de sănătate, servicii sociale – reabilitarea/modernizarea centrelor comunitare integrate medico/sociale;
 • Infrastructura de educație – construirea/reabilitarea/modernizarea de unități de învățământ preuniversitar (creșe, grădinițe, școli primare, școli gimnaziale etc.);
 • Amenajări ale spațiului urban degradat al comunității defavorizate – construcția/reabilitarea/modernizarea clădirilor pentru a găzdui diferite activități sociale, comunitare, culturale, agrement și sport etc.;
 • Crearea/reabilitarea/modernizarea spațiilor publice urbane.

 

Din Programul Operațional Capital Uman (POCU Obiectiv Specific 5.1) se vor finanța măsurile soft în domeniile

 • Educație – creșterea accesului și participării în educația timpurie/învățământ primar și secundar, inclusiv programe de a Doua șansă și reducerea părăsirii timpurii a școlii;
 • Ocupație – sprijin pentru accesul și/sau participarea în piața muncii prin servicii de ocupare, subvenționarea angajatorilor, participarea la programe de ucenicie și stagii, susținerea antreprenoriatului, inclusiv a ocupării pe cont-propriu și a economiei sociale de inserție etc;
 • Dezvoltarea și furnizarea serviciilor sociale/medicale/medico-sociale și a asistenței sociale;
 • Promovarea principiilor de egalitate de șansă, prin combaterea discriminării și a fenomenului de segregare.

 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală este finanțată din trei surse: pe lângă fondurile accesibile din cele două programe operaționale: Program Operațional Capital Uman (POCU) și Program Operațional Regional (POR) putem vorbi și de contribuția statului român – complementar fondurilor europene, și despre sursele proprii al Asociației Grup de Acțiune Locală Sepsi. Intervențiile pot fi categorizate pe 8 teme principale – obiective specifice (OS), care sunt următoarele:

 

OS1. Infrastructură
Dezvoltarea infrastructurii de bază în zonele urbane marginalizate ale municipiului Sfântu Gheorghe prin:
crearea, reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane–străzi nemodernizate (ZUM 1);
reabilitarea, modernizarea utilităților publice (apă, canal) (ZUM 1);
campanie de conștientizare privind siguranța rutieră (ZUM 1);
6 ani, 515.205 de euro.

 

OS2. Spații publice urbane
Dezvoltarea funcțională a spațiilor publice urbane pentru îmbunătățirea calității vieții în folosul unei comunități responsabile prin:
amenajarea spațiului urban degradat al comunității defavorizate (ZUM 1, 3);
reabilitarea și modernizarea zonelor verzi, terenuri de joacă, terenuri abandonate, zone pietonale (ZUM 1);
campanii de responsabilizare a cetățenilor în ceea ce privește utilizarea infrastructurii și spațiului public (ZUM 1, 2, 3);
6 ani, 35.613 de euro.

 

OS3. Locuire
Îmbunătățirea condițiilor de locuire pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială prin:
construirea locuințelor sociale (ZUM 1);
reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale (ZUM 3);
activități de asistență juridică pentru reglementări acte de proprietate locuințe (ZUM 1);
activități de dezvoltare a spiritului comunitar asociativ prin înființare de asociație de locatari (ZUM 3);
6 ani, 1.606.838 de euro.

 

OS4. Ocupare
Dezvoltarea resurselor umane și creșterea ocupării prin:
creșterea gradului de acces și de menținere pe piața muncii prin furnizarea de servicii și măsuri de orientare și consiliere la nivelul comunității (ZUM 1, 2, 3);
activități de susținerea antreprenoriatului și a creării de noi locuri de muncă, inclusiv afaceri nou înființate (ZUM 1, 2, 3);
servicii de mediere a locului de muncă (ZUM 1, 2, 3);
locuri de muncă subvenționate (ZUM 1, 2, 3);
cursuri de formare profesională (ZUM 1, 2, 3);
6 ani, 1.000.000 de euro.

 

OS5. Educație
Îmbunătățirea nivelului de educație al populației din comunitățile marginalizate prin:
construirea, reabilitarea și modernizarea a unităților de învățământ preșcolar (grădinițe – ZUM 1)
programe de alfabetizare (ZUM 1, 2, 3);
programe de educație parentală și consiliere (ZUM 1, 2, 3);
programe de tip ”A doua șansă” (ZUM 1, 2, 3);
campanii de promovare a desegregării școlare și combaterea abandonului școlar (ZUM 1, 2, 3);
măsuri integrate împotriva segregării școlare (ZUM 1, 2, 3);
educație timpurie de nivel ante-preșcolar și preșcolar – ”Grădiniță de vară” (ZUM 1, 2, 3);
cursuri de formare pentru cadre didactice (ZUM 1, 2, 3);
6 ani, 1.300.817 de euro.

 

OS6. Acces la servicii
Creșterea accesului la servicii prin:
construirea și modernizarea centrelor comunitare integrate (medico-sociale) pentru a găzdui diferite activități sociale comunitare, culturale, agrement și sport (ZUM 1,2,3)
asigurarea serviciilor de bază atât sociale cât și servicii sanitare comunitare de îngrijire de prim nivel prin crearea unui Centru Comunitar Integrat (CCI) care va oferi:
toalete și dușuri cu apă caldă și rece în zona locuințelor deteriorate (ZUM 1);
servicii socio-educaționale tip centru zi pentru copii, tineri (ZUM 1, 2, 3);
servicii de informare și consiliere pentru adulți (ZUM 1, 2, 3);
servici de dezvoltare comunitară (ZUM 1, 2, 3);
servicii socio-medicale (ZUM 1, 2);
servicii medicale (ZUM 1, 2);
Punct de Acces Public la informații (ZUM 1, 2, 3);
acordări de asistență juridică pentru reglementări acte (ZUM 1);
6 ani, 2.238.368 de euro.

 

OS7. Comunitate
Creșterea coeziunii sociale, rezolvarea problemelor comunității printr-o abordare participativă, prin:
acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate în rândul comunității (ZUM 1, 2, 3);
voluntariat pentru atingerea unor obiective comunitare (ZUM 1, 2, 3);
6 ani, 20.000 de euro.

 

OS8. Imagine publică
Promovarea spiritului comunitar, a înțelegerii reciproce precum și prevenirea și combaterea discriminării prin:
campanii de conștientizare în mass media în vederea pregătirii procesului de desegregare și incluziune socială a persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe teritoriul celor trei zone urbane marginalizate;
îmbunătățirea imaginii zonei la nivelul locuitorilor municipiului (ZUM 1, 2, 3);
ședințe publice pentru a informa și a consulta comunitatea cu privire la activitățile desfășurate în zonă (ZUM 1, 2, 3);
6 ani, 15.000 de euro.

 

Total: 7.106.841 de euro.