Helyi fejlesztési terv

 

 

Az EU Közösségvezérelt helyi fejlesztési mechanizmusának keretében (román megfelelője DLRC – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității, angolul CLLD – Community Led Local Development) a 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú városok mélyszegénység és társadalmi kirekesztettség által veszélyeztetett – marginalizált közösségeinek igényeire szabva, azok felzárkóztatását és integrálását elősegítendő, a pályázó egy helyi akciócsoportok (Grup de Acțiune Locală – GAL) egy projektcsomagot tartalmazó Helyi fejlesztési tervet – vagy sratégiát (Strategia de Dezvoltare Locală – SDL) dolgoznak ki. Ez a helyi viszonyoknak megfelelően egy vagy több leromlott városrészt is lefedhet. A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület – GAL Sepsi – által elkészített, Sepsiszentgyörgy települését lefedő stratégiájában három fejlesztésre szoruló, halmozottan hátrányos övezetet azonosított. Ezeket a településrészeket leromlott városi területeknek, románul zone urbane marginalizate-nak, így röviden ZUM-nak nevezik. A három sepsiszentgyörgyi övezet a következő:

 • Őrkő (ZUM 1);
 • Csíki negyed (ZUM 2);
 • Szépmező (ZUM 3).

A Helyi fejlesztési tervben található projektcsomag célja a sepsiszentgyörgyi önkormányzat e három övezetében, vagy célterületén (ZUM 1 Őrkő; ZUM 2 Csíki negyed; ZUM 3 Szépmező) csökkentse a mélyszegénységet és a társadalmi kirekesztettség hatásait. A beavatkozás az itt élő lakosság életminőségének javítását, a társadalmi kohézió erősítését, a lakó- és gazdasági környezet fejlesztését és fellendítését szorgalmazza.

 

Módszertan

 

A felsorolt három célterületen a Helyi fejlesztési terv elkészítését egy átfogó előtanulmány, szociológiai terepkutatás és adatfelmérés előzte meg. Az Őrkő és a Szépmező esetében 2017 novemberében összesen 245 kérdőívet töltöttek ki: 188-at az Őrkőn, 57-et a Szépmezőn. A mintavétel tekintettel volt a lakosság etnikai összetételére, és elsősorban a háztartások életfeltételeit mérte fel. A kérdőíves felmérést 8 fókuszcsoportos foglalkozással, 4 csoportos interjúval, és zónánként egy-egy mélyinterjúval egészítették ki. Ezt követően a tudományos terepkutatás eredményeit összevetették a helyi közintézmények és az Országos Statisztikai Intézet idevágó adataival.

A Csíki negyedben 2016 május 7-17 között került sor egy hasonló terepkutatásra. A mintavételbe bekerült minden 15. évét betöltött lakos – összesen 100 darab háztartást vizsgáltak meg. A kérdőíves adatfelvevés eredményeit 4 csoportos interjúval és 6 egyén mélyinterjúval árnyalták. Emellett – akárcsak korábban az Őrkőn és Szépmezőn végzett kutatásnál – az eredményeket ez esetben is összevetették, illetve kiegészítették a statisztikai intézet és a helyi közintézmények adatsoraival.
Az esettanulmányok struktúrája a következőppen néz ki:

 • Az övezet (ZUM) részletekbe menő demográfiai, társadalmi és gazdasági jellemzőinek a leírása;
 • A mélyszegénységben és társadalmi kirekesztettségben élők igényeinek azonosítása és elemzése;
 • A legégetőbb infrastrukturális, lakhatási, oktatási és munkapiaci problémák azonosítása, a háztartások jövedelem-szintjének elemzése (jövedelem és költségek), az állami szolgáltatásokhoz való hozzáférés összehasonlítása, valamint a közösségi hálózatok felmérése.

Az így megszerzett és elemzett adatok alapján a Helyi fejlesztési tervben, stratégiában szereplő városi övezetek verifikált módon, megalapozottan lettek leromlott városi területekké minősítve.

 

A Közösségvezérelt helyi fejlesztés fő finanszírozási forrásai

 

Az elkészített Helyi fejlesztési terv az előzetes tanulmányban azonosított problémákra vonatkozóan többféle, egymást kiegészítő intézkedéscsomagot tartalmaz, avagy multiszektoriális és integrált beavatkozásokat, konkrét befektetéseket irányoz elő. Amiatt pedig, hogy többféle fejlesztési formát és típust foglal magába, a program finanszírozása, így a hozzárendelt források is több pilléren állnak.

A Sepsi GAL Egyesület Közgyűlése szeptember 29-én fogadta el a Helyi Fejlesztési Terv módosított változatát. A módosításokra többszöri konzultáció és az érintett felekkel való egyeztetés után került sor. A továbbiakban a módosított HFT szövegéből idézünk: 

A Regionális Operatív Program (Program Operațional Regional – POR) 9-es prioritási tengelyéből a következő infrastrukturális fejlesztések kerülnek finanszírozásra:

 • I3A. Lakhatási infrastruktúra – szociális lakások építése;
 • I5. Egészségügyi, szociális és szocio-medikális szolgáltatások működtetéséhez szükséges infrastruktúra – Integrált Közösségi Központok építése és felszerelése;
 • I4. Oktatási infrastruktúra – közoktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) építése / felújítása;

Egyéb, vissza nem térítendő forrásokból, továbbra is az infrastruktúra területén, a következő fejlesztések kerülnek megvalósításra:

 • I1. A hátrányos helyzetű közösség által használt leromlott városi területek rendezése: víz- és csatornahálózat kiépítése;
 • I2. A hátrányos helyzetű közösség által használt leromlott városi területek rendezése: közterek kialakítása és felújítása;
  • I2A. rendezetlen zöld övezetek, elhagyott területek, sétáló utcák és kereskedelmi zónák felújítása;
  • I2B. a közösség és az egész város számára elérhető szabadidős tevékenységekre alkalmas közterek kialakítása;
 • I3B. Lakhatási infrastruktúra – köztulajdonban található lakások felújítása
 • I4. Oktatási infrastruktúra – közoktatási intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) építése / felújítása;
 • I5B. Egészségügyi, szociális és szocio-medikális szolgáltatások működtetéséhez szükséges infrastruktúra – középületek átalakítása Integrált Közösségi Központokká;

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (Program Operațional Capital Uman – POCU) 5-ös prioritásai tengelye alapján a következő, úgynevezett „soft” beavatkozások kerülnek támogatásra:

 • I7. Oktatás és a diszkrimináció leküzdése: az oktatáshoz való hozzáférés és részvétel növelése a bölcsődétől, az általános osztályokon át a középiskoláig, „Második esély” programok indítása, a korai iskolaelhagyás megelőzése, korai iskolaelhagyás elleni kampányok bonyolítása;
 • I6. Foglalkoztatás és a diszkrimináció leküzdése: munkahely találást ösztönző intézkedések / hátrányos helyzetű csoportokból származó személyek számára információs és felvilágosító kampányok bonyolítása annak érdekében, hogy a munkaerőpiaci integráció fontosságát hangsúlyozzák, valamint a munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem;
 • I8. A szociális szolgáltatói hálózat kiépítése és fejlesztése (szociális-, egészségügyi- és szocio-medikális szolgáltatások), valamint ügyintézésben és jogi papírok rendezésében való segítségnyújtás;
 • I9. A társadalmi kohézió növelése és a diszkrimináció leküzdése: partnerségek kialakításához szükséges előkészítő folyamatok facilitálása és közvetítése, a deszegregációt és a társadalmi inklúziót segítő folyamatok előkészítése.

A Sepsi Helyi Akciócsoport Egyesület saját forrásaiból a következő intézkedések kerülnek megvalósításra:

 • I10A. A kirekesztett közösség felelősségtudatának növelése: biztonságos közúti közlekedést népszerűsítő kampányok;
 • I10B. A kirekesztett közösség felelősségtudatának növelése: a közösségek tagjainak mozgósítása;
 • I10C. A kirekesztett közösség felelősségtudatának növelése: a közösségi társulási szellemiség erősítése a közösség tagjaiban.

A GAL Sepsi által kidolgozott Helyi fejlesztési terv tehát egy 6 évre előirányzott projekt- és intézkedés-listát tartalmaz, amely két nagy területen és nyolc témában kíván beavatkozni Sepsiszentgyörgy három, halmozottan hátrányos lakónegyedében. A két nagy terület az infrastruktúra (hard-kemény) és a humán erőforrás (soft-puha). Az előbbit a POR-ból, utóbbit pedig a POCU-ból finanszírozzák, ezt egészíti ki a GAL Sepsi saját forrásából finanszírozott közösségszervező és tudás-infúzió jellegű beavatkozásai. A nyolc téma, vagy inkább intézkedési kategória pedig, amelyek kombinálják a két fejlesztési kategóriát (hard és soft beavatkozásokat) a következők:

 

SC1. Infrastruktúra

 • víz- és csatornahálózat kiépítése és korszerűsítése (ZUM 1);
 • felelős és biztonságos közlekedésre való nevelés (ZUM 1);

6 év, 445.191,43 euró.

 

SC2. Közterületrendezés
Városi közterületek hasznosulásának növelése egy felelősebb társadalom életszínvonalának növelése érdekében, a következők által:

 • a kierekesztett közösség által használt leromlott közterek rendezése: városi közterek felújítása
 • zöldövezetek, közterek kialakítása és rehabilitálása (ZUM 1, 3);
 • rekreációs és szabadidős övezetek kialakítása a közösség és az egész város számára (ZUM 1);
 • köztisztaságra és felelős köztulajdon-használatra való nevelés (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 35 613 euró.

 

SC3. Lakhatás
Mélyszegénység és társadalmi kierekesztettség által veszélyeztetett személyek lakhatási körülményeinek javítása:

 • szociális lakások építése (ZUM 1);
 • köztulajdonban található lakások felújítása (ZUM 3);
 • lakóépületek tulajdonjogi rendezése (ZUM 1);
 • közösségi társulási szellemiség kialakítása (ZUM 3);

6 év, 3.914.654,49 euró.

 

SC4. Foglalkoztatás
Az emberi erőforrás fejlesztése és a foglalkoztatottság növelése: 

 • foglalkoztatási intézkedések a munkahely találás érdekében (ZUM 1, 2, 3);
 • munkahely fontosságát népszerűsítő kampányok a marginalizált közösségekből származó személyeket számára, valamint a munkahelyi diszkrimináció csökkentése (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 1 000 000 euró.

 

SC5. Oktatás
A kirekesztett közösségek oktatási szintjének növelése:

 • oktatási intézmények építése/ felújtása (ZUM 1, 3);
 • bölcsődei és óvodai oktatás (ZUM 1, 2, 3);
 • általános iskolai oktatás és „Második esély” program a korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében (ZUM 1, 2, 3);
 • felvilágosító és tudatosító kampányok az iskolai szegregáció és az iskolaelhagyás ellen (ZUM 1, 2, 3);

6 év, 1.944.413,68 euró.

 

SC6. Szolgáltatásokhoz való hozzáférés

A hátrányos helyzetű közösségek tagjainak szélesebb körű hozzáférés biztosítása az egeszségügyi, szociális, közösségi, szabadidős szolgáltatásokhoz:

 • Integrált Közösségi Központ, többfunkciós közösségi ház építése (ZUM 1)
 • középületek átalakítása Integrált Közösségi Központokká (ZUM 2, 3);
 • egészségügyi-, szociális- és szocio-medikális szolgáltatások fejlesztése és nyújtás a közösségi központokban (ZUM 1, 2, 3);
 • jogi segítségnyújtás a hivatalos papírok, okiratok rendezéséhez (ZUM 1);

6 év, 2.240.091,57 euró.

 

SC7. Közösség
A társadalmi kohézió erősítése:

 • közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében  (ZUM 1, 2, 3);
 • a deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása (ZUM 1, 2, 3).

6 év, 20.000 euró.

 

SC8. Közmegítélés
A közösségi szellem fejlesztése és a hátrányos megkülönböztetés leküzdése:

 • közösségszervezői tevékenységek a helyi társulások és együttműködések kialakulása érdekében  (ZUM 1, 2, 3);
 • a deszegregációt és társadalmi inklúziót elősegítő kampányok lebonyolítása (ZUM 1, 2, 3).

6 év, 15.000 euró.

 

Összesen: 10.039.964,1 euró, amelyből 7.000.000 euró vissza nem térítendő támogatás a a POR és POCU programokon keresztül, 3.039.964,17 euró pedig egyéb források és önrész együtt.