Asociația Grup de Acțiune Locală ”Sepsi”

 

 

Asociația „Grup de Acțiune Locală Sepsi” este o organizaţie nonprofit, înfiinţată cu scopul reducerii numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, a îmbunătăţirii calității vieţii, a creşterii coeziunii sociale, a îmbunătăţirii condițiilor și a mediului de viață a populaţiei aflate în zonele marginalizate a Municipiul Sfântu Gheorghe.

 

Obiective:

  1. participare în programe de dezvoltare locală – cum este și ,,Programul Operational Regional Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunităţii”, însă fără a se limita la aceasta, în vederea atragerii fondurilor destinate eradicării excluziunii sociale şi a marginalizării datorată sărăciei extreme în cadrul grupului țintă din municipiul Sfântu Gheorghe;
  2. elaborarea prezentării teritoriului vizat de Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) prin identificarea zonelor urbane marginalizate cu toate caracteristicile geografice, de mediu, patrimoniu arhitectural şi cultural. Analiza nevoilor persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială de pe raza teritoriului SDL şi a fiecărei zone distincte incluse;
  3. identificarea principalelor probleme cu care se confruntă populația din fiecare zonă distinctă a teritoriului SDL, cu accentul pus pe infrastructură şi locuire, educaţie şi statutul ocupaţional al adulţilor, veniturile şi cheltuielile gospodăriilor, educația copiilor, accesul la servicii, rețelele şi relaţiile la nivelul comunităţiilor şi imaginea publică a zonelor;
  4. elaborarea SDL și urmărirea implementării acestuia;
  5. participarea la POR şi POCU şi alte programe care vizează atingerea acestor scopuri.

 

Un alt obiectiv secundar, dar nu mai puțin important al Asociației GAL Sepsi este de a susține și a coordona inițiativele care uneori se derulează în mod paralel, dar vizează același scop: îmbunătățirea condițiilor de viață în rândul populației segregate din zonele urbane marginalizate identificate în SDL, precum și inițierea și aplicarea unor noi proiecte și expertize.

 

 

Context: „Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității”

 

Dezvoltarea Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) este un instrument european de dezvoltare teritorială și combatere a sărăciei și a excluziunii sociale prin implicarea comunității, formarea unui parteneriat local și implementarea unor Strategii participative de Dezvoltare Locală (SDL). Prin DLRC se implementează intervenții integrate și multisectoriale, cu corelarea investițiilor în infrastructură (hard) și măsurile legate de capitalul uman (soft). Programul asigură mobilizarea și implicarea comunității dezavantajate și a organizațiilor locale, în elaborarea și implementarea unor strategii care să răspundă nevoilor de dezvoltare integrată și incluzivă a acestor comunități.

  • Integrarea zonelor urbane marginalizate (ZUM) conform Strategiei de Dezvoltare Locală – conform DLRC, sunt realizate într-un parteneriat a comunității locală, prin intermediul Grupurilor de Acțiune Locală (GAL);
  • În implementarea intervențiilor integrate din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) Grupurile de Acțiune Locală (GAL) au atât un rol administrativ cât și una de coordonator.

Instrumentul DLRC este destinat orașelor cu o populație de peste 20.000 de locuitori, și este similar instrumentului de finanțare LEADER, care vizează sprijinirea dezvoltării locale în mediul rural și pentru orașele până la 20.000 locuitori.

 

 

Înființare și câștigarea proiectului

 

Asociația Grup de Acțiune Locală Sepsi (în continuare GAL Sepsi ) a fost înființată în luna octombrie 2017 cu scopul de a depune o cerere de finanțare la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu privire la reabilitarea zonelor urbane marginalizate din Sfântu Gheorghe. Cererea de finanțare conținea Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) care include planurile de dezvoltare infrastructurale și a capitalului uman in cele trei zone urbane marginalizate (ZUM) de pe teritoriul administrativ al municipiului Sfântu Gheorghe – pe o perioadă de 6 ani (2018-2023): zona Őrkő (ZUM 1), zona Cartierul Ciucului (ZUM 2) și zona Câmpul Frumos (ZUM 3).

 

Asociația s-a înființat cu șase membri fondatori, după cum urmează: Municipiul Sfântu Gheorghe, Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România – Filiala Sfântu Gheorghe, Asociația de Promovare a Sănătății Mentale “ESÉLY” Lelki Egészségvédő Egyesület, Asociația rromilor ”AMENKHA”, Asociația CARITAS – Asistență Socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia și Femild Bauinvest SRL. Apoi numărul membrilor s-a lărgit la 9, cu afilierea în Asociație a societății de acțiune TEGA SA, respectiv cu înscrierea a doi reprezentanți a zonelor defavorizate (Albert Andrea – Cartierul Ciucului și Fejér Imre – Câmpul Frumos). Grupul de acțiune locală și-a căpătat compoziția actuală și definitivă cu afilierea în luna decembrie 2019 a Direcția de Asistență Socială (DAS).

 

Procesul de implementare a proiectului alcătuită din trei etape, dintre care în momentul de fată s-au finalizat două:

  1. La începutul anului 2017 a apărut primul anunț public pentru autoritățile locale cu privire la înființarea grupurilor de acțiune locală, respectiv pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL). Municipiul Sfântu Gheorghe a depus o cerere de finanțare , însă nu a câștigat finanțarea. În ciuda acestui fapt, Primăria a decis să înființeze Asociația Grup de Acțiune Locală – Sepsi și să elaboreze SDL-ul din surse proprii. Cu ajutorul unei echipe de experți externi, finanțate din bugetul local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în noiembrie s-a finalizat Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).
  2. Strategia, împreună cu anexele sale și cu Cererea de finanțare (în total 868 de pagini) au fost aplicate pentru evaluare în data de 28 noiembrie 2017. Conform rezultatelor din decembrie, aceași an, SDL-ul Asociației a ocupat locul 7 pe lista strategiilor acceptate și selectate pentru finanțare, câștigând un buget total de 7 milioane de euro.

 

 

Etapa a 3-a: Procesul local de evaluare și selecție

 

Sursa de finanțare care a devenit accesibilă grupurilor de acțiune locală în urma selectării SDL-urilor înseamnă deci, un proces compus din trei etape. Prima etapă se referă la înființare GAL și elaborare SDL. A doua etapă era depunerea SDL în scopul obținerii unei finanțări în valoare maximă de 7 milioane de euro. A treia etapă va fi elaborarea și demararea procesului de evaluare și selecție a proiectelor de dezvoltare locale (elaborarea ghidurilor solicitantului, lansarea apelurilor, acceptarea cererilor de finanțare, evaluarea și selectarea lor). Procedeul va fi coordonat la nivel local de către Asociația GAL Sepsi. Ceea ce va însemna un concurs de selecție a proiectelor aplicate de către partenerii locali – în limita bugetului alocat – pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategia de Dezvoltare Locală.

 

Etapa a 3-a va fi supramonitorizat în întregime de către cele două Autorități de Management (AM) POR și POCU, care au obligația de a verifica lista proiectelor câștigătoare, cu competența de a le valida sau de a le respinge. Beneficiarii selectați vor încărca proiectele câștigătoare online, prin aplicația MySMIS, ceea ce gestionează obținerea finanțărilor pentru programele POR și POCU. Adică evaluarea definitivă a proiectelor se desfășoară la nivelul celor două Autorități de Management, la fel și contractarea solicitanțiilor câștigători. Suma aferentă implementării SDL (7 milioane de euro) va fi gestionat de către Autoritățile de Management POR și POCU. Deci Asociația GAL Sepsi nu dispune de această sumă și nu are niciun rol în etapa contractării.

Solicitanții eligibili sunt autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale, membrii fondatori GAL, furnizori de servicii sociale, furnizori de formare profesională.

 

 

Cadru financiar:

 

Fiecare GAL a cărui Strategie a fost selectată pentru finanțare, are dreptul la o sumă predefinită pentru cheltuielile de funcționare până la sfârșitul anului 2023. 375.000 de euro este suma, cea ce înseamnă 15% din totalul cheltuielilor propuse de SDL pentru intervențiile de tip dezvoltare umană – POCU. Această sumă e singura sursă de venit de care dispune Asociația pentru implementarea Strategiei – accesată după semnarea contractului de finanțare pentru funcționare (13 septembrie 2018).

 

 

COD MYSMIS: 123211.